Indian
Baby Names
Choose Baby Names

MythologicalBaby Names

See also
Lord Vishnu Lord Shiva Lord Krishna Names
Lord Ganesha Lord Indra Lord Sun Lord Moon Names

Goddess Durga Goddess Lakshmi Goddess-Saraswathi

Goddess Durga

Goddess Lakshmi

Goddess Saraswathi

Amba Aditi Bharathi
Anika Ahladajanani Gayathri
Annada Amrutha Hamsini
Annika Anagha Kadambari
Aryahi Ashoka Pavaki
Baruni Bhaskari Prajna
Bhagwati Bhuvaneshwarya Saradha
Bhargavi Bilvanilaya
Chandika Buddhi
Dakshayani Chanda
Deveshi Chandrarupa
Ekaa Chandrasahodari
Ishana Chandravadana
Ishani Chaturbhuja
Ishi Daridriya Dhwamsini
Jyotsna Daridriyanashini
Kirati Deepa
Kuja Deepta
Kumari Deetya
Nandana Devi
Nandi Dhanadhanyaki
Niranjana Dhanya
Patala Harini
Pinga Harivallabhi
Pingla Hemamalini
Pragalbha Hiranmayi
Rima Hiranyaprakai
Sadabhuja Indira
Sadhana Indusheetala
Sadhika Jaya
Sanatani Kamakshi
Sarvagjna Kamala
Sasthi Kamalasambhava
Satviki Kantha
Saumyaa Karuna
Shambhavi Lakashokavinashini
Sharada Lakshmi
Sharanya Lokamatri
Sharvani Navadurga
Shatakshi NityaPushta
Shibani Padmahasta
Shivakanta Padmakshya
Shrividya Padmamaladhara
Shuddhi Padmamukhi
Shulini Padmanabhapriya
Shyama Padmapriya
Shyamala Padmasundari
Siddhama Padmini
Sinhayana Padmodbhava
Stuti Paramatmika
Subhadra Prabha
Surasa Prakruti
Sureshi Prasadabhimukhi
Tanisi Prasannakshi
Tarita Pushti
Toshani Pushti
Tripura Ramaa
Triputa Samudratanaya
Trishulini Sarvabhootahitaprada
Tvarita Sarvapadravanivarini
Vajra Satya
Vamika Shiva
Varalika Shivakari
Varuni Shraddha
Vasana Shubha
Vidya Shubhaprada
Vishalakshi Shuchi
Yadavi Siddhi
Straina Soumya
Sudha
Swaha
Udaranga
Vachi
Varalakshmi
Vararoha
Vasudha
Vasudharini
Vasundhara
Vasuprada
Vibha
Vibhuti
Vidya
Vikruti
Vimala
Vishnupatni
Vishnuvakshah
Vishwajanani
Yashaswini
See also
Lord Vishnu Lord Shiva Lord Krishna Names
Lord Ganesha Lord Indra Lord Sun Lord Moon Names
HomePage